Drift & Skötsel

Ett service uppdrag utfört av Thermova görs på ett sådant sätt att vi gör en djupgående funktions kontroll så det inte finns någon läckage vid ventiler och kopplingar samt att säkerställa att rätt termostat är kopplad till rätt Termoelektrisk ställdon.

Rätt installerad enligt installationsanvisningar är golvvärme i stort sätt underhållsfritt. Följande kontrollåtgärder bör ändå utföras med jämna mellanrum:

 

Allmänt underhåll

Värmesystemets tryck kontrolleras och påfylles vid behov, normalt vid eldningssäsongens början. Kontroll att systemet är fritt från luft görs lämpligen samtidigt. Luft i systemet äventyrar cirkulationen.

Tänkbara orsaker till att luft i systemet uppkommit och vätskenivå minskat är;

–     Värmepannan har uppnått för hög temperatur, d v s kokat,

–     Läckage vid kopplingar eller andra skarvar där vatten har möjlighet att läcka.

–     Naturlig avdunstning av syre i värmevattnet sker och detta kan ge upphov till att systemet bör fyllas på.

Tilloppstemperatur och flöde, under drift, bör kontrolleras någon gång då och då.

 

Rumsreglering

     Funktionskontroll av termostater och ställdon skall göras för att säkerställa att installationen är rätt utförd d v s att rätt termostat är kopplad till rätt ställdon och slinga. Enklast görs det genom att ställa upp vredet på termostaten, slinga för slinga, och kontrollera att rätt ställdon indikerar.

     Lysdioden på rumstermostaten indikerar när termostaten kallar på värme. Skulle detta ej ske, kontrollera att regleringen är rätt kopplad och att spänning finns mellan polerna.

Om rumstemperaturen generellt anses för låg bör värmekällans inställning kontrolleras och ev. justeras. Detta kan uppträda vid ändrade förutsättningar från beräkningsstadiet, t ex andra golvbeläggningstyper (tjocka mattor eller trägolv) alt högre eller lägre effektbehov än beräknat.

Om något enstaka rum har för låg eller hög temperatur justeras lämpligtvis rumstermostatens inställning i det rummet.

 

Felsökning

Huset är kallt (ej tillräckligt varmt):

–     Kontrollera att värmekällan och cirkulationspumpen är i drift. Justera ev värmekälla / cirkulationspumpens inställning så att prestanda enligt projekterings protokoll uppnås beträffande totalt flöde och tryck.

 

Vattenburen golvvärme är ett lågtempererat system, vilket gör att en reglercentral med kurvstyrning generellt skall ha en flack kurvinställning – felaktig inställning kan ge oönskade resultat t ex;

Brant kurvinställning – Ojämn eller ej tillräcklig värme vid snabba temperatur-växlingar utomhus. Termostaternas gångtid kortas eftersom en för hög temperatur leds fram i röret och inställd rumstemperatur uppnås för snabbt – svängningar uppstår.

 

Enstaka rum är kallt (ej tillräckligt varmt):

–     Kontrollera att den elektriska inkopplingen är korrekt utförd enligt kopplingsschema. Enkel kontroll om styrdonet får ström kan göras genom att montera bort det från ventilen, ändra termostatens inställning så att styrdonet stänger eller öppnar (gångtid ca 3 minuter).

–     Kontrollera att styrdonet är rätt monterat på adapterringen.

–     Slingan kan även ha ”fastnat igen” vilket kontrolleras genom att trycka upprepade gånger på den fjäderbelastade nålen som skall fjädra ut igen.

 

Om det ej finns någon ström:

–     Kontrollera att säkringen i Kopplingsboxen är hel (OBS!! 230V). Kontrollera även att inkoppling skett enligt kopplingsschema.